ПРОЕКТ „Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие”

На 23.11.2020г. „СЕРПАКТ” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие”, финансиран по ПРСР 2014-2020, процедура BG06RDNP001-19.230 на МИГ Свиленград Ареал – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал”.

Общата стойност на проекта е 114 617.36 лв., от които финансиране от ЕС: ЕЗФРСР – 77 366.69 лв. и национално финансиране 8 596.29 лв.

Основна цел и дейности:
Проектът предвижда дейности за повишаване качеството на предлаганата услуга на фирмата и повишаване на конкурентоспособността. Проектното предложение предвижда въвеждане на иновативен процес на управление и предлагане на услугата – Дигитален маркетинг за онлайн магазини и всякакъв вид уеб-сайтове. Фокус ще бъде оптимизация в търсещи машини (SEO) в Google и създаване на пълни Content Marketing стратегии. Основната предвидена дейност е закупуване на високо технологично компютърно оборудване.

Срокът за изпълнение на проектните дейности е 36 месеца или до 30.06.2023 г.

serpact euro project